Ansökan om medlemskap i FAR
Auktoriserad Skatterådgivare

En förutsättning för att bli medlem som skatterådgivare är genomgången utbildning Yrkesetik för skatterådgivare, anordnad av FAR:s skattesektion samt godkänt resultat i muntlig examination hos auktorisationsrådet för skatterådgivare Jag har genomgått FAR:s utbildning Yrkesetik för skatterådgivare. Jag är anmäld till FAR:s utbildning Yrkesetik för skatterådgivare.FAR:s behandling av personuppgifter

För att tillgodose dina intressen som medlem sparar FAR dina personuppgifter enligt val nedan.

Jag försäkrar att jag inte
  • är i konkurs
  • är underkastad näringsförbud,
  • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
  • är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller
  • är föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta samt att jag kommer att följa bestämmelserna i FAR:s stadgar och regler för yrkessed.

Den här ansökan signeras elektroniskt varpå var part erhåller varsitt signerat exemplar.

Ladda upp dokument