Ansökan om medlemskap i FAR
Auktoriserad Lönekonsult
Akademisk examen: Med akademisk examen likställs annan likvärdig teoretisk utbildning inhämtad vid svenskt eller utländskt universitet eller högskola. Som kvalificerande räknas även sådana kurser vid andra läroanstalter som sökanden fått tillgodoräkna sig inom ramen för universitets- eller högskolestudierna.

Med eftergymnasial utbildning menas – förutom utbildning på universitets- och högskolenivå – Yh-utbildningar eller motsvarande branschutbildning. FAR avgör vilka utbildningar som godkänns.


  • lönehantering och lönesystem,
  • arbetsrätt,
  • personalekonomi och
  • personalarbetets innehåll och processer

I samband med ansökan om medlemskap ansöker jag om att få genomgå en av FAR anordnad lönekonsultexamen.
Medlemskap i FAR som lönekonsult förutsätter att godkänt resultat erhållits i FAR:s lönekonsultexamen samt att övriga invalskrav är uppfyllda.

FAR:s behandling av personuppgifter

För att tillgodose dina intressen som medlem sparar FAR dina personuppgifter enligt val nedan.


Jag försäkrar att jag inte
  • är i konkurs
  • är underkastad näringsförbud,
  • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
  • är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller
  • är föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta samt att jag kommer att följa bestämmelserna i FAR:s stadgar och regler för yrkessed.

Den här ansökan signeras elektroniskt varpå var part erhåller varsitt signerat exemplar.

Ladda upp dokument